Test trình tiếng Anh Khoá học 04 Kỹ năng

Bạn đã sẵn sàng thực hiện bài test trình? Hãy nhập thông tin bên dưới để bắt đầu!

Họ tên
Số điện thoại
Địa chỉ email
Câu 1: Her birthday is ………. August the third. She always gets a lot of presents ………. her birthday.
Câu 2: In 1778, he ……………… to London to study with Benjamin West for four years.